Skip to content
برخـی از خدمات این واحد عبارتنـد از
خلق شعر و ترانه

خلق شعر و ترانه

خلق ایده¬های شعر و ترانه موزیکال برای تیزر

خلق کاراکتر

خلق کاراکتر

خلق کاراکتر برند

تألیف شعار

تألیف شعار

تألیف شعار تبلیغاتی برند (اسلوگان و تگ‌لاین)

خلق ایده

خلق ایده

خلق ایده‌هاي اصلی و محوری (Big Idea)

طراحی UI

طراحی UI

تهیه و تولید انواع آگهی ها و تیزرهای تلویزیونی (انیمیشن، رئال، ترکیبی ، موشن گرافی)

خدمت تستی

خدمت تستی

تهیه و تولید انواع آگهی ها و تیزرهای تلویزیونی (انیمیشن، رئال، ترکیبی ، موشن گرافی)

طراحی لوگو

طراحی لوگو

تهیه و تولید انواع آگهی ها و تیزرهای تلویزیونی (انیمیشن، رئال، ترکیبی ، موشن گرافی)

طراحی UX

طراحی UX

تهیه و تولید انواع آگهی ها و تیزرهای تلویزیونی (انیمیشن، رئال، ترکیبی ، موشن گرافی)

طراحی وبسایت

طراحی وبسایت

تهیه و تولید انواع آگهی ها و تیزرهای تلویزیونی (انیمیشن، رئال، ترکیبی ، موشن گرافی)

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

نمونه کارها